ANUNT DE RECRUTARE

POZITIA DE DIRECTOR GENERAL AL
SC PARCUL INDUSTRIAL CUGIR
S.A.

SC DAD Expertise SRL, cu sediul în Alba Iulia, str. Piața Consiliul Europei, Bl. 32E, Ap.22, societate specializată în managementul și administrarea forței de muncă, în baza contractului încheiat cu S.C. Parcul Industrial Cugir S.A, anunță începerea procesului de selecție pentru postul de Director General al S.C. Parcul Industrial Cugir S.A.

 

CRITERII DE RECRUTARE SI SELECTARE

 

Cerințe minime:

 • studii universitare de licență absolvite în domeniul economic, tehnic sau al stiintelor juridice;
 • vechime in specialitatea studiilor minimum 7 ani;
 • experienta profesionala in managementul unor intreprinderi publice/societati comerciale profitabile, de minim 10 ani, care sa fi avut o cifra medie de afaceri de minim 500000 lei si minim 5 angajati;
 • cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit);
 • competente specifice sectorului;
 • cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • fară antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;
 • capacitate de exercitiu deplina;
 • stare de sanatate corespunzatoare postului;

 

Cerinte specifice care constituie avantaj :

 1. Absolvent(ă) al(a) unei specializări/master/doctorat în domeniile: management/ marketing/ juridic/ economic/ tehnic;
 2. Experienţă relevantă în cadrul persoanelor juridice de drept public sau de drept privat din domeniul de activitate sau similar postului pentru care candideaza;

 

Competențe specifice:

 • Management: gândire strategică, planificare, organizare și capacitate de a lua decizii, analiză și comunicare;
 • Finanţe şi contabilitate: Candidatul este familiarizat cu cerinţele guvernanţei financiare şi cu practicile contemporane de management financiar, inclusiv principiile de contabilitate financiară, audit financiar şi raportare financiară;
 • Managementul riscului: Înţelege importanţa evaluării şi medierii riscurilor organizaţionale şi este familiarizat cu metodologiile şi procesele de management al riscului.
 • Etică şi integritate: Se comportă cu integritate, onestitate şi transparenţă în relaţiile cu ceilalţi şi cu întreprinderea/institutia la care este incadrat;

 

Criterii de evaluare si selectie:

Etapa 1: Selecția candidaților pentru lista scurta

 • îndeplinirea cerințelor minime;
 • competențe specifice sectorului;
 • competențe de guvernanță corporativă;
 • existenta cerințelor specifice care constituie un avantaj

Etapa 2 – Interviu si selecția finala

 1. Alinierea Declaratiei de intentie la Scrisoarea de asteptari si viziunea candidatului privind dezvoltarea societatii;
 2. Cunoştinţe aferente legislaţiei in domeniul guvernantei corporative si din domeniul de activitate al companiei;
 3. Abilități de comunicare interpersonală;
 4. Capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora;
 5. Competentele specifice mentionate in anunt;
 6. Integritatea si independenta candidatului;

 

Documente necesare pentru depunerea candidaturii: 

 1. Cererea de înscriere, ce cuprinde în mod obligatoriu un OPIS al documentelor dosarului;
 • Curriculum Vitae in format Europass;  
 • Cel puţin o scrisoare de recomandare, care sa conțină numele si datele de contact ale persoanelor care ofera referintele;  
 • Declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea informaţiilor prezentate în dosarul de aplicaţie, lipsa conflictului de interese şi a situaţiilor de incompatibilitate, lipsa antecedentelor penale;
 • Copie după actul de identitate. 
 • Copie dupa diploma(e) de studii
 • Copie documente doveditoare a experientei solicitate (ex. carte de munca, contracte, etc.)
 • Adeverinta medicala ;

 

Bibliografie:

 • Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industrial.

Modul de transmitere a dosarului de aplicatie: 

 

Candidaturile şi documentele solicitate prin prezentul anunţ vor fi depuse/ trimise cu confirmare de primire până cel târziu în data de 4 mai 2017, ora 14.00, pe suport hârtie, în plic închis şi sigilat, pe care se va menţiona: „Procedura de recrutare SC P.I.CUGIR SA / Nume şi prenume candidat”, la sediul din Cugir, str. Victoriei nr. 8A, cod poştal 515600, jud. Alba, precum şi în electronic, pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Candidatii selectati, vor depune declaratia de intentie in perioada 5-19 mai 2017, orele 12.00. Interviurile finale, vor avea loc in perioada 22-24 mai 2017 si se vor finaliza cu selecția candidatului propus sa ocupe functia de Director General.

Netransmiterea, in termenul indicat, a tuturor documentelor in forma si modurile solicitate, atrage după sine excluderea din procedura de recrutare si selecție. Comisia de selectie isi rezerva dreptul de a intervieva numai candidatii selectati. Dosarele de candidatură depuse în termen formează împreună lista lungă, care are caracter confidenţial şi nu va fi publicată. Candidaţii sunt eliminaţi de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, până la limita a maximum 5 candidaţi pentru postul de director general, rezultând astfel lista scurtă. Candidaţii aflaţi în lista scurtă vor avea la dispozitie un termen de 15 zile de la data notificarii, să depună în scris declaraţia de intenţie (întocmită în baza elementelor din Scrisoarea de așteptări și a informațiilor publice legate de activitatea societății, prin care candidații își prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea SC P.I. Cugir SA). Selecţia finală a candidaţilor aflaţi în lista scurtă se face pe baza de interviu.

Relaţii suplimentare cu privire la desfășurarea selecției și conținutul dosarului pentru înscriere se obţin la telefon 0744790322, persoana de contact Alin DUMITRU.